Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Διεθνείς Ιστοσελίδες Νομικού Ενδιαφέροντος

Αρχή Ιστοσελίδα
ΝΑΤΟ (NRDC GR) http://nrdc.army.gr/
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ευρωπαίων Εισαγγελέων https://www.coe.int/en/web/ccpe/about-consultative-council-of-european-prosecutors
Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (European e-Justice) https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=el&action=home
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/gre&c=
Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας (EJN) https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseMeasure.aspx?MP=0&Cou=279
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο-Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://www.consilium.europa.eu/el/
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών https://www.un.org/
Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο https://www.hcch.net/en/home